Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de rechtbank van koophandel werden gepubliceerd.

In geval van discrepantie tussen statuten en huishoudelijk reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

ARTIKEL 2 LEDEN

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel. De rechten en plichten van de werkende leden worden verder omschreven in de statuten.
 • Toegetreden leden: ondersteuning van de doelstelling van de vereniging, doen actief aan sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld.

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

Het betalen van de jaarlijkse bijdrage geeft het recht op deelname aan alle activiteiten van de Beernemse Zwemclub.

Inschrijven bij de club gebeurt op de wijze beschreven op de website van de vereniging.

Bij de inschrijving in de club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de Vlaamse Zwemfederatie. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijk ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Inschrijven in de zwemclub betekent ook dat men de goedkeuring geeft om foto’s te nemen en deze te gebruiken om te publiceren op de sociale media van de zwemclub, in het magazine Vrije Tijd en op posters of flyers van de zwemclub.

Elk lid kan voor een bepaalde tijd geschorst worden bij niet naleven van de reglementen en wegens wangedrag tegenover trainer, lesgever, zwembadpersoneel of bestuurslid.

De jaarlijkse bijdrage wordt in geen geval terugbetaald tenzij de Raad van Bestuur anders beslist.

ARTIKEL 4 VEILIGHEID

Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. De Beernemse Zwemclub engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • alle leden, bestuurders en vrijwilligers worden maximaal beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen;
 • er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen;
 • er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen;
 • er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven;
 • er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

ARTIKEL 5 RECHTEN VAN DE LEDEN

Alle toegetreden leden hebben volgende rechten:

 • Ieder toegetreden lid wordt gewezen op het bestaan van dit huishoudelijk reglement (en in voorkomend geval, de statuten). Er wordt meegedeeld waar het huishoudelijk reglement ingekeken kan worden.
 • Door het lidmaatschap mogen de leden deelnemen aan trainingen en in voorkomend geval wedstrijden. De sportieve eindbeslissing over de deelname aan wedstrijden berust steeds bij de trainer
 • Ieder toegetreden lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.

ARTIKEL 6 PLICHTEN VAN DE LEDEN

Alle toegetreden leden hebben volgende plichten:

 • Ieder toegetreden lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder toegetreden lid betaald tijdig het lidgeld. De tarieven zijn beschikbaar op de website.
 • Ieder toegetreden lid verbindt zich ertoe om de statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere richtlijnen opgelegd door het bestuur te zullen naleven.
 • Ieder toegetreden lid zal alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij het aangesloten is naleven. Bij schending van bepalingen uit deze reglementen, kan een lid voor de tuchtcommissie van de federatie moeten verschijnen. Alle opgelegde straffen of boetes die toegerekend worden aan het desbetreffende lid, worden uitgevoerd of betaald door het lid in kwestie.

ARTIKEL 7 PLICHTEN VAN DE TRAINERS

Alle toegetreden trainers hebben volgende verplichtingen

 • Waarborg dat de belasting en de intensiteit van de training altijd aan de leeftijd, de fysieke conditie en het prestatievermogen van de sporter zijn aangepast.
 • Laat beledigende of denigrerende uitingen en gebaren achterwege.
 • Discrimineer niemand vanwege zijn/haar geslacht, ras, mentale of fysieke toestand, uiterlijk, huidskleur, handicap, seksuele oriëntatie, leeftijd, beroep, religie of politieke overtuiging.
 • Bekritiseer sporters niet in het openbaar.
 • Zorg voor een aangename, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens de training en de wedstrijd, zodat de sporters zich goed voelen en hun individuele vaardigheden op een optimale manier kunnen ontplooien.
 • Plan zowel het training - en wedstrijdgebeuren als de daarbijbehorende communicatieprocessen zo, dat de sporters hun vaardigheden en talenten op een zo goed mogelijke manier kunnen ontwikkelen en langdurig kunnen behouden.
 • Draag naar vermogen bij aan het welzijn van de sporters, zowel binnen de sport als (indien gewenst) ook buiten de sport.
 • Benader ook zieke en geblesseerde sporters met interesse en welwillendheid.
 • Richt je in het werk niet uitsluitend op succes.
 • Richt je in het werk niet uitsluitend op succes.
 • Werk vanuit het principe positief coachen. Dit heeft een bewezen positiever effect op sporters dan een negatieve inslag
 • Wees steeds een voorbeeld in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt om te bewegen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

ARTIKEL 8 TUCH EN SANCTIES

Wanneer een toegetreden lid het huishoudelijk reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan het bestuur oordelen over een sanctie voor dit toegetreden lid.

ARTIKEL 9 SPORTSPECIFIEKE REGELS

In de kleedkamers gedraagt iedereen zich naar goede orde, tucht en netheid.

Vooraleer het zwembad te betreden moet men gebruik maken van de doorloopdouche.

Bij trainingen tijdens de publieke uren moet de kledij opgeborgen worden in een kleedkastje. In geen geval mag er kledij blijven liggen in de kleedkamers, met uitzondering van de groepscabines (op eigen risico).

Na afloop van de trainingen maakt iedereen gebruik van de douche en voetspoeling. Daarna verlaat men zo vlug mogelijk het zwembad.

De leden uit de competitiegroepen zijn in het bezit van persoonlijk trainingsmateriaal: 1 pullboy, 1 paar zoomers, 1 drijfplank en 1 paar handpaddels

De leden uit de competitiegroepen zijn in de mogelijkheid om hun netzakken met persoonlijk trainingsmateriaal aan de daarvoor voorziene haken op te hangen na de training.

De zwemmers die ingeschreven worden om deel te nemen aan een wedstrijd worden door de trainer op de hoogte gesteld. Alle informatie omtrent een wedstrijd wordt meegedeeld via mail.

Indien een ingeschreven zwemmer ziek is of niet kan deelnemen, brengt deze onmiddellijk de afgevaardigde op de hoogte. Voor niet deelnemen zonder geldige reden wordt de boete betaald door de zwemmer.

Bij deelname aan wedstrijden moet de zwemmer/zwemster zich groeperen op de aangeduide plaats. Wie zich om het even welke reden wil verwijderen verwittigt de afgevaardigde/trainer.

Bij meerdaagse wedstrijden waar ter plaatse wordt gelogeerd, is iedereen verplicht zich te houden aan de groepsdiscipline en de richtlijnen van de afgevaardigde/trainer moeten gevolgd worden.

ARTIKEL 10 SPONSORING

De Beernemse Zwemclub kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kunnen de leden ook gevraagd worden om wedstrijdkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld.

ARTIKEL 11 PRIVACY

De Beernemse Zwemclub verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld.

ARTIKEL 12 WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Bij gebreke aan statuten of enige regelgeving hieromtrent, zal het reglement enkel aangepast kunnen worden door het bestuur van vzw Beernemse Zwemclub.

 

De laatste wijziging vond plaats op 29/06/2019.